Times are chnagnig for the better if I can get this online!
湲곗닠 옄猷뚯떎
Total 30 Articles, 1 Page / Total 2 Pages
  admin  (2009-12-01 09:18:47, Hit : 16174, Vote : 504)
  h6061@hanmail.net
PT 꺆 媛怨듭떆 뱶由 쇅寃 諛 源딆씠
젣岡 뾾쓬

[PT 꺆 歌稼됫떆 뱶閘 쇅痂 江 賈듛씠]

袈 痂
뱶閘늬쇅痂
뱶閘늬턀냼賈듛씠
쑀슚歌稼됴꺆賈듛씠(絹쑱냼)
PT 1/8" - 28궛
臼8.5
17
6.2
PT 1/4" - 19궛
臼11.5
25
9.4
PT 3/8" - 19궛
臼15
25
9.7
PT 1/2" - 14궛
臼18.5
29
12.7
PT 3/4" - 14궛
臼24
29
14.1
PT 1" - 11궛
臼30
36
16.2
PT 1 1/4" - 11궛
臼39
36
18.5
PT 1 1/2" - 11궛
臼45
36
18.5

PT 2" - 11궛

臼56

-

-

PT 2 1/2" -11궛

臼72

-

-

PT 3" - 11궛

臼85

-

 


나야보드
30  RAL 깋긽몴 hotwin 2014-01-28 231 3426
29  湲곕낯 떒쐞 hotwin 2012-06-16 202 2575
28  씠諛 踰⑦듃 옄룞 怨꾩궛 봽濡쒓렇옩 hotwin 2012-06-16 317 8280
27  쑀땲뙆씠 諛 誘명꽣 굹궗쓽 洹쒓꺽 hotwin 2012-06-16 280 7872
26  옱猷뚮퀎 鍮꾩쨷 hotwin 2012-02-20 374 4298
25  泥좏뙋쓽 洹쒓꺽 hotwin 2012-02-20 256 2895
24  뿴援먰솚湲곗쓽 援щ텇 hotwin 2012-02-20 268 4689
23  쟾湲곕같꽑쓽 씠빐 hotwin 2011-07-07 547 4471
22  넚뭾湲곕? hotwin 2011-03-20 333 2978
21  넚뭾湲 젙븬 hotwin 2011-03-20 343 3824
20  STS 304 STS 430 hotwin 2011-02-25 647 6412
19  媛덈컮瑜⑥쿋뙋 / GI / EGI hotwin 2010-10-17 335 6087
18  뭾웾 넀떎 admin 2010-01-21 306 3693
17  knurling hotwin 2010-08-19 330 7870
16  뒪뵆씪씤 異 諛 援щ찉 移섏닔 hotwin 2010-06-09 339 8107
15  C 삎媛 admin 2010-02-20 261 2402
14  PT PF PS 洹쒓꺽 admin 2009-12-01 385 8812
 PT 꺆 媛怨듭떆 뱶由 쇅寃 諛 源딆씠 admin 2009-12-01 504 16175
12  룊泥 洹쒓꺽 admin 2009-12-01 408 6115
11  怨좎삩 怨좎븬 諛곌슜 깂냼 媛뺢 admin 2009-11-05 264 3895
1 2 
Times are chnagnig for the better if I can get this online!