Times are chnagnig for the better if I can get this online!
湲곗닠 옄猷뚯떎
Total 30 Articles, 1 Page / Total 2 Pages
  hotwin  (2012-06-16 08:18:45, Hit : 2575, Vote : 202)
  es21@es.ne.kr
湲곕낯 떒쐞
젣岡 뾾쓬

訶검낯떒쐞 江 糠늬“떒쐞

뼇(뇧)

떒쐞쓽 岡끢묶

떒쐞쓽 訶것샇

웾(뇧)

떒쐞쓽 岡끢묶

떒쐞쓽 訶것샇

訶 씠

慷 꽣

M

삩 룄

遣 薑

K

偈 웾

궗匣쑯렇옩

KG

歌 룄

譴 뜲 씪

CD

떆 歌

S

康셨쭏쓽 뼇

MOL

쟾 鉀

븫 럹 뼱

A

엯 牽 歌

뒪씪뵒븞

AR

룊 姜 歌

씪 뵒 븞

RAD

젒몢뼱

江 닔 岡 譴 訶 샇 江 닔 岡 譴 訶 샇

1018

뿊 궗

E

10-1

뜲 떆

D

1015

P

10-2

꽱 떚

C

1012

뀒 씪

T

10-3

江 閘

M

109

訶 歌

G

10-6

剛댩씠겕匣

106

姜 歌

M

10-9

굹 끂

N

103

궗 匣

K

10-12

뵾 決

P

102

뿥 넗

H

10-15

뿴 넗

F

101

뜲 譴

DA

10-18

븘 넗

A

 

稼 븷 씤 옄

岡 譴

訶 샇

1 000 000 000 000 000 000 000 000 = 1024
1 000 000 000 000 000 000 000 = 10
21
1 000 000 000 000 000 000 = 10
18
1 000 000 000 000 000 = 10
15
1 000 000 000 000 = 10
12
1 000 000 000 = 10
9
1 000 000 = 10
6
1 000 = 10
3
100 = 10
2
10 = 10
1
0.1 = 10
-1
0.01 = 10
-2
0.001 = 10
-3
0.000 001 = 10
-6
0.000 000 001 = 10
-9
0.000 000 000 001 = 10
-12
0.000 000 000 000 001 = 10
-15
0.000 000 000 000 000 001 = 10
-18
0.000 000 000 000 000 000 001 = 10
-21
0.000 000 000 000 000 000 000 001 = 10
-24

슂 (YOTTA)
젣 (ZETTA)
뿊궗 (EXA)
럹 (PETA)
뀒씪 (TERA)
訶걺 (GIGA)
姜붗 (MEGA)
궗匣 (KILO)
뿥넗 (HECTO)
뜲譴 (DEKA)
뜲떆 (DECI)
꽱떚 (CENTI)
江閘 (MILLI)
剛댩씠겕匣 (MICRO)
굹끂 (NANO)
뵾決 (PICO)
렓넗 (FEMTO)
븘넗 (ATTO)
젺넗 (ZEPTO)
슃넗 (YOCTO)

Y
Z
E
P
T
G
M
K
H
DA
D
C
M

N
P
F
A
Z
Y

袈맷━뒪康맸옄

썝 康 옄

샇 譴

썝 康 옄

샇 譴

썝 康 옄

샇 譴

썝 康 옄

샇 譴

康맸옄

냼康맸옄

康맸옄

냼康맸옄

康맸옄

냼康맸옄

康맸옄

냼康맸옄

븣 뙆

歌 剛

엯떎匣

씠삤

譴 뙆

엺 떎

彊-

돱-

겕궗씠

삤慷맹겕匣

뙆 씠

匣-

떆袈맷쭏

엯떆匣

솕 씠

譴 씠

봽궗씠

삤姜붗

 

SI떒쐞 慷맹꽣稼 떒쐞쓽 薑꾁탳

뼇(嘔)

SI떒쐞 訶것샇

慷 꽣 稼 떒 쐞

솚궛몴

岡 譴

訶 샇

M稼 / SI

N

떎 씤

劫뫫웾 KG

DYN

KGF

10-5

9.80665

븬 젰

PA


닔 黔

닔黔

訶 븬

KGF / CM2

MMH2O

MMHG

BAR

98066.5

9.80665

133.32

100000

歌냽룄

M / S2

GAI

10-2

뿉꼫偈

J

뿉鉀늦렇

ERG

10-7

젏 룄

PA·S

룷븘迲

P

10-1

룞젏룄

M2 / S

뒪넚뒪

ST

10-4

뿴 鉀

KW

慷맵뎅깋룉넠

USRT

3.51628

稼졠쑀岡끢묶쓣 歌偈 瞼검┰떒쐞

뼇(嘔)

떒쐞쓽 岡끢묶

떒쐞訶것샇 젙쓽

뼇(嘔)

떒쐞쓽 岡끢묶

떒쐞訶것샇 젙쓽

黔 뙆 닔

뿤鉀늬툩

HZ = S-1

쟾訶겁빆

삤 샂

廓 = V/A

돱슦넠

N = KGM/S2

鵑㉺뜒꽩뒪

偈씠姜샦뒪

S = 廓-1

븬젰, 쓳젰

뙆뒪譴

PA = N/M2

옄 냽

썾 疆

WB = V·S

뿉꼫偈, 씪, 씪웾

黔 슱

J = N·M

옄냽江룄

뀒뒪씪

T = WB/M2

씪鉀 삉뒗 룞젰

W = J/S

씤뜒꽩뒪

뿨 閘

H = WB/A

쟾븯, 쟾訶검웾

겢 匣

C = A·S

苛 냽

甲㉻슦姜

LM = CD·SR

쟾븬, 쟾쐞

糠 듃

V =J/C=W/A

瞼 룄

윮 뒪

LX = LM/M2

젙쟾슜웾, 抉뵾떆꽩뒪

뙣 읉

F = C/V - - -

씪江샦쟻쑝匣 궗슜븯뒗 SI떒쐞

뼇(嘔) SI 떒쐞 뼇(嘔) SI 떒쐞 뼇(嘔) SI 떒쐞

偈 룞 닔

HZ

몴 姜 옣 젰

N/M

뿴 슜 웾

J/K

슫 룞 웾

KG·M/S

꽑 뙺隔십퀎닔

K-1

쟾 젰 웾

J

岡 姜 듃

N·M

薑 뿴

J/(KG·K)

뙆 옣

M

젏 룄

PA·S

뿴 쟾 룄 쑉

W/(M·K)

苛 웾

LM·S

룞 젏 룄

M2/S

뿴 쟾떖稼꾃닔

W/(M2·K)

쐶 룄

CD/M2

訶맸씠

떒 쐞 꽱떚慷맹꽣 慷맹꽣 씤譴 뵾듃 빞뱶 剛댩씪
꽱떚慷맹꽣 1 0.01 0.3937 0.0328 0.0109 ........ 0.033 0.0055 0.00009 ........
慷맹꽣 100 1 39.37 3.2808 1.0936 0.0006 3.3 0.55 0.00917 0.00255
씤譴 2.54 0.0245 1 0.0833 0.0278 ........ 0.0838 0.0140 0.00232 ........
뵾듃 30.48 0.3048 12 1 0.3333 0.00019 1.0058 0.1676 0.02794 0.00078
빞뱶 91.438 0.9144 36 3 1 0.0006 3.0175 0.5029 0.08382 0.00233
剛댩씪 160930 1609.3 63360 5280 1760 1 5310.8 885.14 147.523 4.09787
30.303 0.303 11.93 0.9942 0.3314 0.0002 1 0.1667 0.02778 0.00078
181.818 1.818 71.582 5.965 1.9884 0.0011 6 1 0.16667 0.00463
1090.909 10.9091 429.49 35.791 11.9303 0.00678 36 6 1 0.02778
39272.7 392.727 154619 12885 4295 2.4403 12960 2160 36 1

劫뫫웾

떒쐞 袈맷옩 궗匣쑯렇옩 袈맷젅씤 삩뒪 뙆슫뱶
袈맷옩 1 0.001 0.000001 15.432 0.03527 0.0022 0.26666 0.00166 0.000266
궗匣쑯렇옩 1000 1 0.001 15432 35.273 2.20459 266.666 1.6666 0.26666
넠  1000000 1000 1 ........ 35273 2204.59 266666 1666.6 266.666
袈맷젅씤 0.06479 0.00006 ........ 1 0.00228 0.00014 0.01728 .000108 0.000017
삩뒪 28.3495 0.02835 0.000028 43.7 1 0.0625 7.56 0.0473 0.00756
뙆슫뱶 453.592 0.45359 0.00045 7000 16 1 120.96 0.756 0.12096
룉  3.75 0.00375 0.000004 57.872 0.1323 0.00827 1 0.00625 0.001
袈  600 0.6 0.0006 9259.556 21.1647 1.32279 160 1 0.16
苛  3750 3.75 0.00375 57872 132.28 8.2672 1000 6.25 1

나야보드
30  RAL 깋긽몴 hotwin 2014-01-28 231 3427
 湲곕낯 떒쐞 hotwin 2012-06-16 202 2576
28  씠諛 踰⑦듃 옄룞 怨꾩궛 봽濡쒓렇옩 hotwin 2012-06-16 317 8280
27  쑀땲뙆씠 諛 誘명꽣 굹궗쓽 洹쒓꺽 hotwin 2012-06-16 280 7872
26  옱猷뚮퀎 鍮꾩쨷 hotwin 2012-02-20 374 4299
25  泥좏뙋쓽 洹쒓꺽 hotwin 2012-02-20 256 2896
24  뿴援먰솚湲곗쓽 援щ텇 hotwin 2012-02-20 268 4690
23  쟾湲곕같꽑쓽 씠빐 hotwin 2011-07-07 547 4471
22  넚뭾湲곕? hotwin 2011-03-20 333 2979
21  넚뭾湲 젙븬 hotwin 2011-03-20 343 3825
20  STS 304 STS 430 hotwin 2011-02-25 647 6412
19  媛덈컮瑜⑥쿋뙋 / GI / EGI hotwin 2010-10-17 335 6088
18  뭾웾 넀떎 admin 2010-01-21 306 3693
17  knurling hotwin 2010-08-19 330 7871
16  뒪뵆씪씤 異 諛 援щ찉 移섏닔 hotwin 2010-06-09 339 8107
15  C 삎媛 admin 2010-02-20 261 2402
14  PT PF PS 洹쒓꺽 admin 2009-12-01 385 8812
13  PT 꺆 媛怨듭떆 뱶由 쇅寃 諛 源딆씠 admin 2009-12-01 504 16175
12  룊泥 洹쒓꺽 admin 2009-12-01 408 6116
11  怨좎삩 怨좎븬 諛곌슜 깂냼 媛뺢 admin 2009-11-05 264 3896
1 2 
Times are chnagnig for the better if I can get this online!